Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WHITEBOX - nazwa, której właścicielem jest P.W. DOMAR Dominik Markocki i pod którą prowadzi działalność handlowo - usługową.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WHITEBOX.
 6. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.whitebox.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WHITEBOX a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Projekt - wizualizacja komputerowa wskazująca miejsce znakowania tekstu lub logotypu Klienta lub Konsumenta.
 13. Zdobienie - usługa polegająca na naniesieniu tekstu lub logotypu w sposób trwały, w technice wskazanej Klientowi podczas dokonywania zakupu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.whitebox.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy WHITEBOX, działający pod adresem www.whitebox.pl, prowadzony jest przez P.W. DOMAR Dominik Markocki, Rynkowa, 2, 41-250, Czeladź, NIP: PL6442694244, REGON: 273594083. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: aplety Javy.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa WHITEBOX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.whitebox.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. WHITEBOX może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez WHITEBOX za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię WHITEBOX.
  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody WHITEBOX
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla WHITEBOX;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.whitebox.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WHITEBOX Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje dwie wiadomości e-mail zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz Projekt niezbędny do realizacji Zamówienia z usługą Zdobienia. Po akceptacji Projektu przez Klienta, otrzymuje on wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie istotne zmiany Zamówienia. Akceptacja projektu powinna odbyć się drogą mailową pod wskazany adres e-mail. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta trzeciej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy z WHITEBOX.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.whitebox.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Ceny towarów ustalone są na bazie EXW Czeladź. Zamawiający może odebrać towar osobiście z magazynu P.W. DOMAR Dominik Markocki, Rynkowa 2, 41-250 Czeladź.
 2. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy WHITEBOX prowadzony przez Bank Pekao SA I oddział w Katowicach.
 3. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.
 4. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej GLS
  • Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: WHITEBOX, Rynkowa 2, 41-250 Czeladź, Polska, Koszty dostawy wynoszą: Polska - 15,00 zł netto do zamówień poniżej 1000 zł netto. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 48 godzin na terenie Polski i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem;
  • płatnością w systemie PayU;
  • płatnością w systemie PayPal;
  • przelewem z odroczonym terminem płatności. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony.

VIII. Projekty - materiały do druku

 1. Firma WHITEBOX nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
 2. Przesyłane przez klienta materiały do danego zlecenia muszą odpowiadać pod względem technicznym parametrom i specyfikacjom wskazanym na stronie internetowej: whitebox.pl w zakładce: Techniki znakowania.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z wymogami technicznymi, o których mowa w pkt. 2. i oświadcza, że przesłane przez niego materiały spełniają te wymogi.
 4. WHITEBOX według swego uznania może przyjąć do realizacji materiały przesłane przez klienta, które nie spełniają wymogów technicznych, o których mowa w pkt. 2. i dostosować te materiały do tych wymogów, lub wezwać klienta do przesłania materiałów zgodnych z wymogami o których mowa w pkt. 2. W przypadku, gdy WHITEBOX samodzielnie dostosowuje przesłane materiały do wymogów technicznych, o których mowa w pkt. 2., zmianie ulec może treść materiałów i forma graficzna. WHITEBOX przed przystąpieniem do realizacji zmienionych materiałów, informuje o tej zmianie klienta. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego projektu pod względem jego treści (w tym pod względem gramatycznym i ortograficznym) i formy graficznej. WHITEBOX realizuje jedynie zaakceptowana zamówienie.
 5. W przypadku, gdyby klient miał jakikolwiek problem z weryfikacją projektu pod względem jego treści lub formy graficznej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie WHITEBOX. Akceptacja projektu skutkuje jego przekazaniem do realizacji. Po otrzymaniu akceptacji klienta, WHITEBOX,  nie ponosi odpowiedzialności za istniejące w projekcie niezgodności pod względem treści ( w tym w zakresie błędów gramatycznych i ortograficznych), a także formy graficznej.
 6. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas, w którym WHITEBOX dostosowuje materiał klienta do wymogów technicznych o których mowa w pkt. 2.
 7. WHITEBOX nie archiwizuje plików graficznych. Pliki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.  

IX. WHITEBOX nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.
 2. Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku.
 3. Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych.
 4. Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od WHITEBOX, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.
 5. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.
 6. Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem.
 7. Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.
 8. WHITEBOX nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. Dostawa).
 9. WHITEBOX nie ponosi odpowiedzialności, za nieznaczne różnice w kolorze pomiędzy ustalonym w Zamówieniu oraz Projekcie odcieniem skali Pantone U lub CMYK, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację Zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Różnice te są uzależnione od podłoża (stopnia chłonięcia) oraz techniki znakowania. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.

X. Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Konsumentów i zamówień bez usługi zdobienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P. W. DOMAR Dominik Markocki, Rynkowa 2, 41-250 Czeladź, info@whitebox.pl, Telefon: 327638205, Faks: 327638205) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów wynosi 50,00 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: P. W. DOMAR Dominik Markocki, Rynkowa 2, 41-250 Czeladź, info@whitebox.pl, Telefon: 327638205, Faks: 327638205
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres: P.W. DOMAR Dominik Markocki, Rynkowa 2, 41-250, Czeladź.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@whitebox.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się:

 • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. WHITEBOX podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@whitebox.pl.
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między WHITEBOX a Konsumentem jest: KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ TARSKI. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XIV. Prawa autorskie

 1. W sytuacji, gdy do wykonania Zamówienia przez WHITEBOX konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i in.), wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i in. - za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób WHITEBOX w celu wykonania Zamówienia. WHITEBOX nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Zamówienia.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Zamówienia prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Zamówienia. Na żądanie WHITEBOX Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji Zamówienia. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, WHITEBOX jest uprawniony do rezygnacji z wykonania Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Jeżeli na skutek realizacji Zamówienia przez WHITEBOX zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy warunków w niniejszym Regulaminie, zwalnia WHITEBOX od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Zamówienia praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WHITEBOX a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Blog
Firmowy
Dowiedz się więcej o branży produktów reklamowych.
Profil
Facebook
Sprawdź nasze najnowsze realizacje i aktualne promocje.
Profil
Instagram
Testujemy i edukujemy. Obejrzyj nasze realizacje.
Firma Reklamowa Whitebox - ul. Rynkowa 2, 41-250 Czeladź
tel. +48 32 763 82 05 - http://whitebox.pl/ - info@whitebox.pl